Jaarrekening 2016 van het College van Kerkrentmeesters PGOM Jaarrekening 2016 van het College van Kerkrentmeesters PGOM

De jaarrekening 2016 is op 19 april 2017 vastgesteld door de kerkenraad.

Voor de volledige jaarrekening 2016 met daarin ook ter vergelijking de begroting van 2016 en de jaarrekening 2015 kunt u het volgende document openen: Jaarrekening 2016.
 

Baten en Lasten kerkelijke gemeente
  begroting rekening rekening
  2017 2016 2015

BATEN
Opbrengsten uit bezittingen  € 2.300 € 1.985 € 2.709
Bijdragen gemeenteleden  € 33.200 € 33.517 € 37.814
Subsidies en overige bijdragen van derden  € 4.300 € 5.230 € 2.518
Totaal baten  € 39.800 € 39.428 € 43.041

LASTEN
Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)  € 22.400 € 27.568 € 21.406
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  € 4.300 € 1.762 € 3.319
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  € 2.800 € 3.221 € 3.420
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)  € 9.600 € 9.126 € 6.572
Salarissen (koster, organist e.d.)  € 2.800 € 1.295 € 2.065
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  € 6.100 € 5.739 € 5.349
Lasten overige eigendommen en inventarissen  € 2.100 € 2.307 € 1.766
Totaal lasten  € 50.100 € 51.018 € 43.897
 
Resultaat (baten - lasten)  € -10.300 € -11.590  € -856

Hoofdpunten uit de jaarrekening 2016

Een korte toelichting op de ‘Staat van baten en lasten’ zie bladzijde 8 van de jaarrekening.

Baten
Opbrengst uit verhuur € 519. De renteopbrengsten (€1.466) dalen nog verder. De opbrengst uit kerkbalans is gedaald daarmee is het totaal van de post levend geld (€ 32.213) lager dan in 2015. De post Subsidies en bijdragen (€ 3.926) is op het niveau dat de PGOM kan verwachten bij de omvang van de gemeente en het hebben van 0,2 predikantsplaats.

Lasten
De lasten van het kerkgebouw (€ 9.126) omvat onderhoud, verzekering en de kosten voor energie en water. De post pastoraat (€ 27.568) omvat alle kosten rond de 0,2 predikantsplaats en de kosten van voorgangers in diensten en een eenmalige post van € 7.568. De kosten voor kerkdiensten en overige kerkelijke activiteiten (€ 1.762) bevat onder andere het jeugdwerk. De post verplichtingen en bijdragen (€3.221) omvat de afdrachten aan de PKN organisatie. De post vergoedingen (€ 1.295) heeft onder meer betrekking op de betalingen aan organisten. Beheer en Administratie (€ 5.062) omvat onder andere de kosten voor Aktie Kerkbalans, KerkWebradio, de ledenadministratie, de administratie en het opstellen van de jaarrekening. De bankkosten waren € 677.
De overige Lasten (-€ 2.307) bestaan hoofdzakelijk uit de cantorij, de afdracht collecten en de niet uit abonnementsgelden gedekte kosten van het kerkblad Drieluik.


Nadelig saldo
Het resultaat uit gewone activiteiten is min € 11.590, duidelijk meer negatief dan begroot. De kosten waren lager dan begroot maar de inkomsten namen nog sterker af. Met name de niet voorziene kostenpost van € 7.568 rond het afronden van de predikantsplaats bepaalt in belangrijke mate het resultaat.

Nadere informatie

Als u een exemplaar van de jaarrekening wilt ontvangen of als u een toelichting over deze jaarrekening wenst, neemt u dan contact op met Henk Hagreis, tel. 045 – 532 72 69 of email: "”.

 

terug
 
 
 
 

Pelgrimskerk - Parkstaddienst
datum en tijdstip 25-02-2018 om 10.00 uur
meer details

 
Snel naar:
__________________
 
________________
 
________________
Beluister onze kerkdiensten via www.kerkomroep.nl
 
________________

 
 
_______________
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.